بوردا

خوب با یک لبه ی تیزه ، احساسات شما را در این باره نماد می داند که یک وضعیت چه خطری بالقوه را در آن به نظر می اید .