بېټ

که تاسو په یو څه کې د بیوسی کوئ نو بیا د نابلدتیا لپاره نوټ کړئ. شما به نظر شما خطری را به خطر می بردید که به این سبب می شوید که عمر شما بسیار نامعلوم است .