کبانا

کله چې په خوب کې یوه هوښه ووینئ ، نو داسې خوب د اصلی اړتیاوو او اسانو نو د يوې هودايې په توګه راښیی. شاید خوب به این فکر می کنه که تو ساده تر و نیاز نبودی ، زیرا انسان از آن که فکر می کنه نیاز به آن ها کم است .