ګډوډ ویښتان

خوب با مو خراب نمادی از خیال و احساسات نا امنی ، کم اعتماد ی خود ، ناامیدی ، نارامی ، روحی و یا انتقاد از خود است .