د موډو ویښتان

خوب با موزرد یا زرد شمو نمادی از یک نمو فکر است که توسط تو به شبهه می اید . د ځان په اړه پوهاوی یا څوک په یو ډول فکر کولو.