عکس ووټ

د عکس د یوې بټۍ خوب د خپل د خوښې نښه ده چې په هدفسره د خپل دوست یا ماشوم لپاره د زړه د سیلاویا یا رڼا یا د زړه خاطرې جوړوي. وخت باید واخستل شي ترڅو په جدی توګه یو څه په یاد وي. په منفی توګه، یو عکس وازه کیدای شی چې د یو ترخو اړیکو د بیرته راواستولو لپاره د یو ترخو اړیکو د بیرته راواستولو لپاره د عکس ونو د ودې نښه وی. دا هم د دې لپاره چې څوک د خپل ځان په اړه د ښه فکر کولو لپاره د ځان د شرمولو استازیتوب وي.