د سر د سر نلۍ

که د شاړه خوب وي نو هغه سرچپه چې په ځان کې مو جوړ کړي وي له منځه یوسه. ښایی تاسو یواځینی یاستي چې د احساساتو په څرګندولو کې ستونزې لري. د پټکی اغوستلو لپاره د روغتيا هغه ستونزې چې تاسې د ويښېدو په ژوند کې لري، لکه درد د يا د يوې درد له لارې. د دې لپاره چې د ځان لپاره د داسې چا په اړه څه نه وایي چې په رښتیا هم نه یاست ، نو د دې لپاره چې د خپل فکر او احساساتو ترمنځ د جلاوالی احساس هم وښایاست.