کال

خوب لیدل او ليدل د خوب په شان د خوب د خوب د خوب د خوب د خوب د خوب د خوب د خوب د لیدو لپاره تشریح شوي دي. دا خوب په دې مانا چې تاسې به د ستونزمنو وختونو لنډ مهالي تجربه وي، خو د پخوا په پرتله به له هغه څخه په لا زیاتې او شتمنې نېستۍ سره راووستي.