پیاده کول

که په خوب کې روان ياست ، نو داسې خوب د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګ لپاره ستاسې هیله څرګندوی. ځکه چې تاسې به خپل ژوند په دومره ستر قوت سره تېروي نو په دې مانا چې تاسې به په هر ځای کې بريال شئ.