لارۍ

* لطفا د پیکیپ ټرک ، ټرېلر ، ونز ، ټرکټر ټرېلر ټرک ( Semi ) ، SUV ( Sport Utility Vehicle ) ، هومر