کمپس

خوب لیدل یا په خوب کې د لیدو په اړه، کیدای شي دا ووي چې د پخوانیو شویو نظرونو یا پخوانیو تجربو په اړه چې د چینل او یا هم په کوم ګټور شی بدل شوي، تاسو کولی شئ زده کړه وکړئ.