د سکېټ

د سِسِتر خوب د انسان قدرت ته په نشُوخ کې ورپه برخه کوي. خوب دا ښي چې ته هر هغه څه چې غواړې وي او هر څه چې غواړې هغه ترسره کولی شې.