اراپرهوبیا

کله چې تاسو د اراپرابیسیا په خوب کې وي نو دا ستاسو د اندیښنې څرګندوی دی. این رؤیا ی نشآد فوبیا ء که در این ده یاست .