برېښنا

د بریښنا په اړه خوب لیدل د ژوند د انرژۍ د اړتیا په مانا دی. باید دوباره دوباره حیاتی بشی . د دې لپاره چې بریښنا د یو حالت په اړه ستاسو د لید او لید د نشتوالی استازیتوب وکړي.