د تورمخ روح

د یو پولټرجیټ د لیدو یا اورېدلو لپاره د خوب په توګه د خوب د خوب د خوب د لیدو لپاره تشریح کېږي. دا خوب ستاسو په ژوند کې د کنټرول نه کولو په مانا دی. شما می ښایی بعضی از مدریت را تجربه می کنید که در این کار شما را از این کار می ګته است .