ګړندی

په خوب کې چټکتګ له نورو سره د بې وسی او د هغو فشار نه ورکول چې د خلکو سره د جګړې لامل شي. له بل خوا ، دا خوب کولای شي چې دا وښایي چې تاسو د ځینو نورو سره په ارتباط کې ډېر په چټکتیا سره روان ياست.