میله

د خوب د پوهیدو لپاره د وریدن معنیو ته ووایئ.