غشی او غشی

په خوب کې د غشی او غشی د رول برخې د ښځو او نارینه وو د يوې برخې څخه دی چې د جنسي خبرو په وخت کې ترسره کېږي. ښایی یو له دغو برخې له کنټرول څخه بهر وي او د مینې د کولو په وخت کې هم کوم همغږي نه وي. له بل خوا، خوب کېدی شي تېری ، ناامیدی او فشار وښودل شي. شکی شما می کوشبه اید که بګته بشوید .