د وریت

د یو وریت په اړه خوب د خوښی احساسونه سمبولوي چې د ژوند ځینې برخې به مو هیڅکله نوې ستونزه نه وي. هوساينه، په کور کې او رضایت.