…د مسلمانانو د عبادت ځای لیدل ستاسو لپاره پټ پیغام لری. که څوک – نو ورته نو راځئ چې شروع کړو . په مسجد کې د خپل ځان او یا بل چا د لیدو په خوب کې د هغه د مذهبي عقیدې او د هغه د ادابو سمبول وي….