بروخ

د خوب لپاره چې تاسو د هغو څیزونو لپاره چې تاسو یې د ښودلو هڅه کوي، د بروچی نوټونه اغوستي. خوب هم د پټو رازونو په معنی کې دی.