لیکې

کله چې تاسو په خوب کې لیکې ووینئ، نو بیا دا ډول خوب د بري او خوندیتوب څرګندوی.